Zateplovací systémy:

Nabízíme certifikované zateplovací systémy firem BASF a STO se záruční dobou 5 až 8 let. V rámci certifikace se zaměstnanci každoročně zúčastňují odborných školení. 
Dále nabízíme  kompletní řešení regenerace a zateplení panelových domů včetně zajištění financování s možností získání dotací z programu PANEL 2013+ a z programu Zelená úsporám.

Neustálé zvyšování cen za energie, nákladů na vytápění či klimatizování objektů přivádí logicky majitele nezateplených objektů k podniknutí nezbytných kroků. Zde platí staré dobré rčení "čím dříve, tím lépe". U nedostatečně izolovaného objektu nemá valný význam samostatná výměna některých komponent (okna, dveře, změna otopného systému), základním řešením je provedení kvalitního zateplení, často efektivně provedeného i s novou vnější podobou a dalšími revitalizačními úpravami.

Zateplený dům

Technické důvody, proč zateplovat

- zlepšení tepelné pohody v bytech
- odstranění kondenzace páry - příčiny vzniku plísní
- snížení teplotní dilatace konstrukce
- vytvoření nové ochrany původního povrchu
- snížení přehřívání budovy v letních měsících
- nové architektonické řešení vzhledu budovy

Ekonomické důvody, proč zateplovat

- snížení energetické náročnosti budovy
- možnost zkrácení topné sezóny
- možnost volby investičně výhodnějších zdrojů tepla
- zhodnocení tržní ceny bytu či domu

MultiTherm NEO - zateplení budoucnosti

Jedinečný zateplovací systémem, jehož základem je izolant nové generace, tzv. šedý polystyren.Tento izolant je vyroben ze suroviny NEOPOR® za použití nanotechnologie a je patentován firmou BASF. Jedná se o garantovaný zateplovací systém, kde izolant - tzv. šedý polystyren zajišťuje takové tepelně izolační vlastnosti, díky kterým můžeme použít o 20 % menší tloušťku izolačních desek, než u běžných izolantů.

Provádění zateplovacího systému MultiTherm NEO

Provádění zateplovacího systému MultiTherm NEO

            

  •  

 

 

 

 

hody:

Úspora při realizaci

Rychlejší návratnost

O 20 % lepší tepelně izolační vlastnosti

Nezaměnitelná a garantovaná kvalita zateplovacího systému

MultiTherm NEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč vnější izolace?

Objekt bez tepelné izolaceObjekt bez tepelné izolace

 

U nezatepleného objektu dochází k výrazným tepelným ztrátám. Zdivo promrzá - bod mrazu se nachází přibližně ve středu zdiva.

Izolace zevnitrIzolace zevnitř

Vnitřní izolace sice omezí úniky tepla, ale nezabrání však promrzání zdiva. Konstrukce nemá akumulaci, v místnosti je rychle teplo, ale i rychle chladno. Navíc v oblasti mezi izolantem a zdí dochází ke srážení par, což může vést ke tvorbě plísní.

Izolace vnij‘íIzolace vnější

Jelikož se bod mrazu nachází v izolantu, nedochází k promrzání zdiva. Konstrukce je prohřátá a má akumulaci. Tepelné ztráty jsou minimální.

Přínosy zateplení:

- fasádní zateplovací systém posune bod mrazu ze zdiva do izolační vrstvy a zamezí tak poruchám zdiva mrazem.
- stavebně fyzikální vlastnosti obvodového zdiva se podstatně zlepší
- výrazné úspory nákladů na vytápění
- nižší nároky na kapacitu vytápěcího zařízení
- ochrana před hlukem - zateplení použitím vhodného izolantu může zlepšit i útlum hluku (desky SILENCE dB+)
- nový a efektní vzhled (součástí fasádního zateplovacího systému je samozřejmě i konečná povrchová úprava
- je možno volit různé struktury a odstíny omítky)
- výrazné zlepšení tepelné pohody při vysokých teplotách v létě
- omezení výskytu plísní
- výrazně lepší akumulace zdiva
- prodloužení životnosti konstrukcí snížením namáhání teplotními rázy

Popis systému zateplení:

Kontaktní zateplovací systémy s tepelným izolantem polystyrenovými deskami. Jedná se o nejrozšířenější způsob vnějšího zateplení obvodových stěn budov ať již bytové nebo rodinné výstavby. Tyto zateplovací systémy se vyznačují v porovnání s ostatními poměrně nízkými pořizovacími náklady a vysokými užitnými vlastnostmi. Podle potřeby zachovávají tvar fasády, popř. se naopak velmi dobře zpracovávají při modelování nových ozdobných prvků zateplovaných fasád (šambrány okolo oken, parterové a podparapetní římsy, různé imitace nárožních kamenů apod.). Povrchovou úpravu těchto zateplovacích systému tvoří tenkovrstvé šlechtěné omítky v různém provedení o různých zrnitostech a to buď již probarvené od výrobce, nebo přímo na stavbě opatřované barevnými fasádními nátěry.

HASITTHERM-POL - zateplovací systém

(1) zdivo, (2) soklový profil, (3) Hasit 470, (4) polystyren, (5) hmoždinka, (6) Hasit 470, (7) armovací tkanina, (8) PUTZGRUND, (9) šlechtěná omítka, (10) fasádní nátěr řady 700

 

 

 

Kontaktní zateplovací systémy s tepelným izolantem deskami z minerální plsti

Díky lepším difúzním vlastnostem je to vhodný způsob zateplení starších objektů, kde obvodové zdivo má díky chybějící nebo narušené izolaci proti vodě větší vlhkost. Dále se používají pro zateplení výškových budov, konkrétně obvodových stěn nad 22,5 m výšky nad zemí a to v souladu s platnými stávajícími požárními předpisy. Povrchovou úpravu těchto zateplovacích systémů tvoří také tenkovrstvé šlechtěné omítky v různém provedení o různých zrnitostech a to buď již probarvené od výrobce, nebo přímo na stavbě opatřované barevnými fasádními nátěry.

HASITHERM-POL - zateplovací systém

(1) zdivo, (2) soklový profil, (3) Hasit 470, (4) minerální plsť, (5) hmoždinka, (6) Hasit 470, (7) armovací tkanina, (8) PUTZGRUND, (9) šlechtěná omítka, (10) fasádní nátěr řady 700

 

 

 

Zateplovací systémy na bázi tepelněizolačních omítek

Tento typ zateplení fasád nachází své uplatnění především při zateplení fasád historických objektů, kdy z hlediska kulturní a památkové péče, je nutné zachovat historický vzhled fasády. Jedná se o zateplení tepelně izolační omítkou s přísadou polystyrenových kuliček.

HASITHERM - zateplovací systém

(1) zdivo, (2) soklový profil, (3) Hasit 510, (4) HASIT 150, (5) HASIT 155, (6) PUTZGRUND, (9) šlechtěná omítka, (10) fasádní nátěr řady 700

 

 

 

Mýty a pověry:

Veřejností kolují o zateplování, úsporách energie a věcech souvisejících „zaručené“ informace, ovlivňující naše rozhodování, které však často patří spíše mezi mýty a pověry. Některé jsou zcela chybné, jiné jsou platné pouze z části. Polopravdy jsou přitom nejbezpečnější – mají dobrý základ.

„Zateplením domů se zvyšuje riziko kondenzace vodní páry a vzniku plísní…“
Při vnějším zateplení je skutečnost právě opačná, kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce se výrazně snižuje nebo se zcela odstraní. Teplota na vnitřním povrchu obvodových stěn se zvyšuje. Objektivně je tedy snižováno riziko kondenzace vodní páry a vznik plísní. Pokud při vnějším zateplení dojde přece jen ke vzniku plísní, pak je to navzdory příznivému působení vnějšího zateplení v důsledku jiných zhoršených podmínek, obvykle kvůli většímu utěsnění spár oken a dveří nebo při nesprávném návrhu či chybném provedení zateplení.

„Zateplením se konstrukce příliš uzavře a nedýchá…“
Tvrzení opět neplatí pro vnější zateplení, které v zimním období skutečně poněkud potlačí téměř zanedbatelný prostup vzduchu obvodovými konstrukcemi (více než 95 % výměny vzduchu však zajišťují spáry a technologická zařízení jako ventilátory a digestoře). Vnitřní vrstvy konstrukce však nadále reagují na proměny vlhkosti vnitřního vzduchu, pohlcují vlhkost a vysychají - konstrukce "dýchá". Při vnitřním použití tepelně izolačních omítek zůstává schopnost "dýchání" konstrukce zachována.

„Pěnový polystyrén v konstrukcích po čase mizí…“
Tato pověra vznikla v době počátků užívání tohoto izolačního materiálu jako důsledek prohřešků vůči jeho užitným vlastnostem. Pěnový polystyrén neodolává teplotám trvale nad 70 °C ani působení organických rozpouštědel. Proto použití pěnového polystyrénu pod tmavé opakní sklo v prvních typech meziokenních vložek, stejně jako lepení hydroizolací na tento materiál hmotami s organickými rozpouštědly, mělo za následek již zmíněné „mizení“ pěnového polystyrénu. V nedávné historii mělo obdobné důsledky přílišné zvýšení teplot při proteplování železobetonových panelů s pěnovým polystyrénem spolu s užíváním nevhodných odformovacích prostředků na bočnice ocelových forem panelů. K dílčí likvidaci pěnového polystyrénu tak došlo ve velmi krátkém časovém úseku výroby obvodových panelů, po jejich zabudování do paneláků se s pěnovým polystyrénem již nic nedělo. Při následných kontrolách však byl zjištěn chybějící pěnový polystyren a laicky se konstatovalo výše uvedené heslo. Platí tedy zásada - chováme-li se k pěnovému polystyrenu slušně, je jeho životnost srovnatelná s životností ostatních materiálů stavby. V současné době používaný pěnový polystyren má odlišné vlastnosti, než dříve běžný obalový, má vyšší tepelnou odolnost, je pevnější, tvarově stabilizovaný a je samozhášivý.

„Nejlevnější zateplení získáme z nejlevnějších součástí různých systémů...“
Tvrzení velmi problematické. Každý zateplovací systém má vyvíjené a odzkoušené optimální spolupůsobení všech svých složek. Uvedenou neregulérní kombinací získáme jakousi imitaci, která však nemá vlastnosti odzkoušené, a tudíž ani výrobcem garantované. Nejrizikovijší je zde životnost takto získaných „systémů“ a jejich stálobarevnost. Nízká investice zaplacená kratší životností není nejlevnějším řešením.

„Okny utíká nejvíce tepla. Proto je lepší vyměnit okna než zateplit stěny…“
Toto tvrzení je přinejmenším nepřesné, i když má správný základ. Okny skutečně utíká více tepelné energie. Díváme-li se na problém ryze energeticky, pak bychom se skutečně měli soustředit v první řadě na zdroj největších možných úspor - a to jsou okna. Jiný je ovšem pohled ekonomicko-energetický, blízký většině investorů. Zde sledujeme návratnost finančních prostředků nebo investiční náklad na ušetřenou jednotku energie (obvykle Kč na 1 GJ za rok). A v tomto druhém případě se výměna oken za nová s lepšími izolačními vlastnostmi řadí obvykle až na jedno z posledních míst energetických úprav - touto cestou ušetřená energie je poměrně drahá. Zateplení stěn je výhodnější.

„Zateplením lze sanovat vlhké domy...“
Toto tvrzení je příliš obecné na to, aby bylo pravdivé. Svědčí o nepochopení základních principů technologie zateplování. Zateplením obvodových stěn lze docílit snížení či odstranění kondenzace vodní páry uvnitř a na vnitřním povrchu konstrukce, pokud k ní u původní konstrukce docházelo, neodstraňují se tím však ostatní příčiny vlhkosti stavebních konstrukcí. Vlhkost domu získaná vzlínáním zemní vlhkosti nebo zatékáním je naopak důvodem, proč zateplení pozdržet nejen do doby, než je odstraněna příčina vlhkosti, ale než poté klesne vlhkost v konstrukci k úrovni praktické vlhkosti stavebního materiálu. Teprve poté můžeme konstrukci zateplit, aniž bychom se museli obávat zhoršení vlhkostního stavu konstrukce.

(úryvek z publikace: Jiří Šála Zateplování budov, Grada Publishing, spol. s r. o., Praha 2000)